കുടുംബങ്ങള്‍ അനുഭവിക്കുന്ന സ്നേഹത്തിന്റെ സന്തോഷം സഭയുടെയും സന്തോഷമാണ്.
ഫ്രാന്‍സിസ് പാപ്പാ (Amoris Laetitia)

KRLCBC

Kerala Region Latin Catholic Bishops Council (KRLCBC)

President KRLCBC
Most Rev. Maria Calist Soosa Pakiam, Archbishop of Trivandrum
Archbishop’s Bishop’s House, Vellayambalam, Thiruvananthapuram, 695 003, KERELA
Tel(O): 0471-27 24 001, 27 24 002, Fax : 27 25 001, Tel(P): (0471) 27 23 001, Email(P): bpsoosa@md4.vsnl.net.in, Email: archbishop@archtvm.in

Secretary General KRLCBC
Most Rev. Varghese Chakkalakal, Bishop of Calicut
Bishop’s House, Malaparamba, Calicut-673009, Kerala
Tel(O): 0495-23 70 313, 23 76 648, Fax : 23 77 013, Email: calicut_diocese@yahoo.com

Deputy Secretary General KRLCBC
Rev. Fr. Francis Xavier Thannikaparambil, St. Joseph’s Pontifical Seminary, Carmelgiri, Aluva-683102, Kerala
Mobile: 09746088009, Phone: 0484-2604120, 2606605., Email: fxthannikkaparambil@gmail.com, Email: krlcc2002@gmail.com

 

 

Latest news

Alumni Day 2015

The Alumni Day 2015 is on 25th November 2015.
more

Diamond Jubilee Celebrations

The Diamond Jubilee Celebrations of Carmelgiri ...
more

Inauguration of CALACS

Prof. Madusudanan Nair, inaugurated the Literar...
more

Latest Audio All sermons

16 Feb

This is test content by yahwehto

more details
23 Feb

This is test content

more details

Carmelgiri

ST. JOSEPH PONTIFICAL SEMINARY, CARMELGIRI The Carmelite Missionaries, who were sent to Malabar by Pope Alexander VII in the year 1657, started a small Seminary at Verapoly in 1682. The Seminary worked satisfactorily for some time, but it had to be closed down owing to some adverse circumstances. The Re-organized Seminary (1764-1886) On 14th September 1764, the Sacred Congregation of Propaganda Fide wrote to the Vicar Apostolic of Verapoly ...

  • ST. JOSEPH PONTIFICAL SEMINARY CARMELGIRI Carmelgiri Road, UC College P.O Aluva 683102 Kerala, India.
  • +91-484-2604120
  • carmelgirialuva@gmail.com

Contact Us

Seccess check in Alert check in