കുടുംബങ്ങള്‍ അനുഭവിക്കുന്ന സ്നേഹത്തിന്റെ സന്തോഷം സഭയുടെയും സന്തോഷമാണ്.
ഫ്രാന്‍സിസ് പാപ്പാ (Amoris Laetitia)

Alumni

Test Name 3 ( 1955 )
Diocese of Test Diocese 2

Test 12 ( 1957 )
Diocese of Test Diocese 1

Test 13 ( 1957 )
Diocese of Test Diocese 1

Test 14 ( 1957 )
Diocese of Test Diocese 1

Test 15 ( 1957 )
Diocese of Test Diocese 1

Test Name 1 ( 1965 )
Diocese of Test Diocese 1

Test Name 2 ( 1975 )
Diocese of Test Diocese 1

Test Name 4 ( 1985 )
Diocese of Test Diocese 1

Test Name 6 ( 1995 )
Diocese of Test Diocese 2

Test Name 5 ( 2005 )
Diocese of Test Diocese 3

Thenguvila Padingattathil Lijo John ( 2015 )
Diocese of Kannur

Latest news

Alumni Day 2015

The Alumni Day 2015 is on 25th November 20...
more

Diamond Jubilee Celebrations

The Diamond Jubilee Celebrations of Carmel...
more

Inauguration of CALACS

Prof. Madusudanan Nair, inaugurated the Li...
more

Latest Audio

23 Feb

This is test content


16 Feb

This is test content by yahwehto

Carmelgiri

ST. JOSEPH PONTIFICAL SEMINARY, CARMELGIRI The Carmelite Missionaries, who were sent to Malabar by Pope Alexander VII in the year 1657, started a small Seminary at Verapoly in 1682. The Seminary worked satisfactorily for some time, but it had to be closed down owing to some adverse circumstances. The Re-organized Seminary (1764-1886) On 14th September 1764, the Sacred Congregation of Propaganda Fide wrote to the Vicar Apostolic of Verapoly ...

  • ST. JOSEPH PONTIFICAL SEMINARY CARMELGIRI Carmelgiri Road, UC College P.O Aluva 683102 Kerala, India.
  • +91-484-2604120
  • carmelgirialuva@gmail.com

Contact Us

Seccess check in Alert check in